Koncepce mezinarodni spoluprace mesta Trebice
I. UVOD

1. Vymezeni pojmu mezinarodnich vztahu mesta a jejich pozitivnich dopadu
Mezinarodnimi vztahy mesta zde rozumime zahranicni vztahy rizene vedenim mesta a realizovane mestskym uradem. Koncepce se dotyka tez kontaktu firem, instituci a obcanu ve meste.
Rozvijeni a udrzovani aktivnich mezinarodnich vztahu muze mit tyto pozitivni dopady na zivot obyvatel mesta a na cinnost radnice:
- zdroj informaci, zkusenosti a inspirace, vyvoz a dovoz know-how
- prostor pro navazani formalnich i neformalnich kontaktu
- zmena mysleni - odbourani barier a priznaku xenofobie
- zdroj podkladu pro cileny marketing
- zviditelneni mesta, podpora investic a zamestnanosti
- prostor pro uplatneni pozitivniho image mesta
- prinos pro rozvoj cestovniho ruchu
- rozvoj lidskych zdroju, motivace pro uceni jazyku
- podpora mistniho patriotismu a sebevedomi
- zvyseni schopnosti komunikovat, reagovat na zmeny a celkove flexibility
- zvyseni schopnosti sebereflexe
- prostor pro posileni spoluprace mezi radnici, komercni a neziskovou sferou

2. Aktualni situace ve meste Trebici - vychozi stav
Mesto Trebic udrzuje a rozviji mezinarodni kontakty temito zpusoby:
- oficialni kontakty vedeni mesta se zahranicim - zejmena s predstaviteli partnerskych mest Lilienfeld, Oschatz a Humenne
- nejaktivnejsi pristup radnice se v posledni dobe projevuje vuci dolnorakouskemu mestu Lilienfeld - zde se partnerstvi neomezuje pouze na oficialni kontakty, ale jde i o vzajemne akce, do nichz jsou zapojeni obcane /jednotlivci, neziskove organizace i obchodni subjekty/. Aktivity jsou podporeny programem CBC Phare zamerenym na preshranicni kontakty.
- participace na zahranicnich kontaktech Zdravych mest CR
- prilezitostne kontakty radnice se zahranicnimi ambasadami, predevsim s velvyslanectvim statu Izrael /zive se zajima o aktivity mesta v zidovskem meste/, ambasadou USA, Delegaturou EU v Praze, britskym Know-How Fundem apod.
- prilezitostne mezioborove kontakty odboru mestskeho uradu se zahranicnimi institucemi /architektura, zivotni prostredi apod./
- kontakty s institucemi EU /Rada Evropy, Vybor pro regiony, REC, Taiex/
- kontakty se zahranicnimi navstevniky - turisty - v servisnich informacnich sluzbach v mestskem informacnim centru, v synagoze a na mestske vezi, externe zajistovana pruvodcovska sluzba ve ctyrech jazycich
- propagacni a publikacni cinnost v nemcine a anglictine - distribuce materialu v zahranici, tvorba webovych stranek mesta v anglictine, kontakty s agenturami cestovniho ruchu, se zahranicnimi medii apod.
- kontakty udrzovane obcany mesta a institucemi mimo radnici - kulturni kontakty, zejmena prostrednictvim festivalu nadregionalniho vyznamu /zahranicni hoste na festivalu Concentus Moraviae, Divadelni Trebic, Zamosti atd./, vyjezdy trebicskych amaterskych souboru do zahranici, sportovni kontakty - vymenna mezinarodni utkani atd., kontakty skol a neziskovych organizaci, obcanu obecne. Pouze nektere z nich se konaji za financni ci materialni pomoci radnice - zpravidla nejsou radnici primo iniciovany.
- zahranicni obchodni vztahy firem - radnice do techto zalezitosti zpravidla nevstupuje, paklize neni pozadana o podporu

II. KONCEPCE ROZVOJE MEZINARODNI SPOLUPRACE MESTA TREBICE

Cil: - podporovat, rozvijet, organizovat a koodinovat mezinarodni vztahy, ktere mohou mestu prinaset ekonomicke, spolecenske a kulturni hodnoty

Priority:
Zebricek priorit:
* Pasivni - pristup "pockame a uvidime". Mesto reaguje na nabidky ze zahranici, ktere muze i odmitnout.
** Podpurny - podpora mezinarodnich kontaktu jinych subjektu. Mesto je podporuje napriklad nabidkou materialni, financni ci personalni vypomoci.
*** Aktivni - voleni predstavitele a zamestnanci mesta udrzuji kontakty a jsou ucastni v mezinarodnich sitich a strukturach.
**** Proaktivni - pristup zamereny na rozvoj vztahu, mesto aktivne vyhledava nova partnerstvi a mezinarodni site, do nichz by se mohlo zapojit.
Mesto Trebic ma nasledujici priority klasifikovane podle vyse uvedeneho zebricku priorit:
- zapojeni Mesta Trebice do mezinarodnich siti a vytvareni novych kontaktu a prilezitosti /predevsim v ramci struktur EU/ ****
- ziskani partnera v nektere ze zemi EU, nejlepe v Nizozemi /vyuziti nizozemskeho programu GST, nabidka vyuziti vetrniku apod./ ****
- systematicka tvorba prizniveho image mesta vzhledem k zahranici, podpora cestovniho ruchu smerujiciho do mesta ****
- garance vysoce profesionalniho vykonu zamestnancu uradu zajistujicich zahranicni kontakty vcetne jejich jazykove pripravenosti ****
- spoluprace s Dolnim Rakouskem s vyuzitim programu CBC Phare ***
- udrzovani stavajicich partnerskych vztahu s mesty v zahranici ***
- podpora zahranicnich kontaktu mistnich podnikatelu a neziskove sfery **
- udrzovdni kontaktu s mesty a subjekty mimo EU *

Organizacni zajisteni:

a) Manazer vnejsi komunikace
Zarazen: kancelar starosty, odbor vnitrnich veci
Odpovida: starostovi mesta /pripadne poverenemu zastupci starosty/ a tajemnikovi Napln prace:
- zajistuje a vytvari podminky pro kvalitni komunikaci Mesta Trebice se zahranicim se zvlastnim durazem na kontakty s organy Evropske Unie a s partnerskymi mesty
- aktivne vyhledava nove prilezitosti pro navazovani prinosnych zahranicnich kontaktu
- vede cizojazycnou korespondenci kancelare starosty /pripadne dalsich pracovist - dle casovych moznosti/, zajistuje tlumocnicky servis pro predstavitele mesta
- organizacne zajistuje oficialni zahranicni navstevy mesta Trebice
- pripravuje prezentace mesta Trebice pro oficialni hosty mesta, investory apod.
- vytvari pozitivni image mesta Trebice vzhledem k zahranici
- zajistuje podklady pro prezentace mesta vydavane jinymi subjekty urcene pro zahranici /reklamy a clanky v katalozich a publikacich, na multimedialnich nosicich atd./
- spolupracuje pri vytvareni vlastnich materialu urcenych pro propagaci mesta Trebice - tvori a aktualizuje internetove stranky mesta vcetne porizovani prekladu vybranych textu do anglickeho jazyka
- podili se na priprave rozpoctu na zajisteni vyse uvedenych cinnosti

b) Vedouci oddeleni vnejsich vztahu - pracoviste cestovniho ruchu
Zarazen: odbor vnitrnich veci
Odpovida: starostovi ci prislusnemu zastupci starosty, tajemnikovi, vedoucimu odboru
Napln prace: - zajistuje vyber zamestnancu pro informacni pracoviste mesta - mestske informacni centrum, synagogu, mestskou vez a pro externi pruvodcovske sluzby, to vse se zvlastnim durazem na kvalitu poskytovanych sluzeb a perfektni jazykovou vybavenost zamestnancu
- zajistuje publikacni a propagacni cinnost mesta Trebice, odpovida za dostatecnou nabidku vlastnich materialu a jejich vhodne zacilenou distribuci
- monitoruje nabidky prezentace mesta v katalozich, publikacich vydavanych jinymi subjekty, na multimedialnich nosicich apod. a posuzuje jejich vyhodnost a potrebnost
- v propagaci mesta uplatnuje marketingovy pristup - zameruje ji na vhodne cilove skupiny turistu dle nabidky atraktivit mesta a regionu, rozviji moznosti pro priliv turistu do mesta a jeho blizkeho okoli (napr. vyhledavanim novych zajimavosti, rozvojem cykloturistickych tras apod./
- vytvari sit kontaktu potrebnou pro zavedeni a udrzeni efektivniho turistickeho marketingu mesta
- zajistuje prezentace mesta na veletrzich cestovniho ruchu
- podili se na priprave rozpoctu na zajisteni vyse uvedenych cinnosti

c) Komise mestske rady zabyvajici se mezinarodni spolupraci mesta napr. komise pro rozvoj cestovniho ruchu nebo kulturni komise

Napln cinnosti: - resi koncepcni otazky na tema mezinarodni spoluprace mesta
- ma moznost navrhnout organum mesta financni podporu mezinarodnich aktivit jinych subjektu na zaklade vyhodnoceni vyhlaseneho grantoveho programu dle rozpoctovych moznosti


Nutne podminky:

- Uvedeni zamestnanci a komise vzajemne prubezne spolupracuji a poskytuji si potrebne informace. V ramci mesta pak spolupracuji: s neziskovymi organizacemi a soukromymi subjekty pusobicimi ve meste, se sdelovacimi prostredky a s obcany mesta obecne.
- Veskere aktivity mesta na mezinarodnim poli musi nachazet dostatecne pochopeni ze strany obcanu, musi se postupne stat i jejich zalezitosti. Toho lze dosahnout pouze dostatecnou a trvalou vysvetlovaci kampani ve vlastnich i nezavislych sdelovacich prostredcich a vytvarenim dostatecneho prostoru pro zapojeni siroke obcanske verejnosti do techto aktivit.


Koncepce byla prijata na 19. schuzi Mestske rady v Trebici dne 9.12.1999

Zpet
Senzitivni mapa |  Turisticka nabidka |  Historie |  Trebic v datech |  Archeologicke nalezy |  Informacni centrum |  Stale akce | 
Tydenni prehled akci |  Cykloturistika |  Kino Moravia |  Kino Pasaz |  Mestsky urad |  Mestska policie |  Mezinarodni vztahy | 
Zdrave mesto |  Pristup k informacim |  Partnerske mesto Lilienfeld |  Co byste meli vedet |  Hrotovicka |  Vetrnik |  Kulturni dum 

Vsechna prava vyhrazena, Copyright (c) 1999 mesto Trebic
Coded & Hosted by Kapucin-Repro, spol. s r.o.